מענייני דיומא: תחיית לשון הקודש

בפתגם החודש של מרן הרב קוק זצ”ל תער”ב נכתב:

בתחית שפת הקודש תנוב דעת אלוקים, אך בדעת אלוקים תמצא השפה את נשמתה.

פתגמו של מרן הרב קוק זצ”ל נכתב על רקע תרגום תורתינו הקדושה לשפה היוונית ל”ע שהיה בח’ טבת, אשר בעצם הוריד את קרנה וקדושתה של שפת לשון הקודש ואותיות תורתינו הקדושה! מביא הרב עוזי קלכהיים זצ”ל בספרו מגיד ירחיב עה”ת על פתגם החודש הנ”ל את דברי הראשונים על לה”ק: כתוב ברמב”ם “במורה נבוכים” חלק ג’ פרק ח’:

“אל תחשוב שנקרא לשונינו לשון הקודש לגאותינו או לטעותינו, אבל הוא בדין כי זו הלשון לשון קדושה לא ימצא בה שמות לאבר הבעילה בזכר או בנקבה אלא…לשתן ולצואה רק בכינויי”

רמב”ן על התורה פרשת שמות פרק ל’ פס’ י”ג :חולק על הרמב”ם והוא שאם כדברי הרמב”ם היה צריך לקרא ללשון הקודש לשון נקיה וע”כ הרמב”ן נותן טעם אחר לדבר מפני שדברי התורה והנבואות וכל דברי קדושה כלם בלשון ההוא נאמרו והוא לשון שהקב”ה יתעלה מדבר עם נביאיו ועדתו. וכן כותב ריה”ל בספרו כוזרי מאמר רביעי סעיף כ”ה:” “לשון האלוק בראה ולמדה לאדם ושמה על לשונו ובליבו, היא בלא ספק השלמה בלשונות…ובזה היתרון ללשון הקודש”

הר”ן בתחילת מסכת נדרים אומר שהשפה העברית היא בעצם, בניגוד לשפות אחרות שהן הסכמיות, דהיינו החלטה של עם לקרא שם לכל דבר אצל הלשון העברית הדברים הם בעצם!!

עם ישראל הוא עם מיוחד עם ארץ מיוחדת אנשים מיוחדים ולשון מיוחדת! בגמרא במסכת פסחים דף ג’ ע”ב מובאים מספר סיפורים המראים שלשון קדושה, לשון נקיה שייך לעם מיוחד, לעם ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש!!! וכך מובא בגמרא הנ”ל: היו שלושה כהנים אשר אחר שעבדו את עבודתם סיפרו כל אחד איזה גודל של חתיכה קבלו מהקורבנות.אחד אמר קיבלתי כמו פול ואחד אמר קיבלתי כמו זית ואחד אמר קיבלתי כמו זנב לטאה! ואומרת הגמרא שבדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול ואומר שם רבינו חננאל שמץ פסול שמץ של עבודה זרה. מה אנו למדים מגמרא זו?

אנו למדים מכאן שע”פ תוכן השפה והלשון שאדם מדבר אנו יודעים מי הוא ומה הוא משום שלשון הקודש היא שפה קדושה ששייכת לעם קדוש, ומי שמשתמש בה בקדושה הוא כמו כהן, ומי שמשתמש בה בסגנון שונה כנראה שיש בו בעיה. היוונים רצו ללמד את עם ישראל שם יוונית ובעיקר חכמה יוונית רצו לעקור את ענין קדושת החומר, קדושת הגוף והנשמה. ואחד הסימנים לקדושת עם ישראל היא השפה הקדושה,אך הרב קוק אומר בפתגמו שלא רק לדבר בלשון הקודש אלא להגביר את דעת הקדושה, להרבות את התורה, להרבות קודשה ומצוות ובזה בסיעתא דשמיא עם ישראל יקום והתנשא.

כי כנגד תרבות יוון אנו צריכים לחזק את תורת ישראל, המשנה, הגמרא, פסיקת ההלכה, מסורת ישראל ומנהגי כל עדה ועדה.

הרב יהושע מרדכי שמידט

רב הישוב שבי שומרון